Online Quotation Form (ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์)

ถึงลูกค้าทุกท่าน โปรดอ่านทำความเข้าใจ

  1. รบกวนตรวจสอบรายละเอียดในการขอราคาก่อนยืนยันการส่ง หากท่านกรอกรายละเอียดเข้ามาผิดพลาด เช่นจำนวนการพิมพ์ จะทำให้มีผลต่อราคาสินค้าและการประเมินราคา

  2. งานพิมพ์เฉพาะต้องใช้เวลาการประเมินราคา ลูกค้าโปรดเข้าใจ

  3. เรามีขั้นตอนในการทำงาน โปรดเข้าใจพนักงานเราด้วยว่าทำไมถึงแจ้งราคาผ่านทางโทรศัพท์เลยไม่ได้ ทำไมขอราคาไปแล้ว จะเอาใบเสนอราคาเลยไม่ได้หรอ (ลูกค้าประเภทนี้มีเยอะ) ทางเราก็มีขั้นตอนในการทำงานของเรา 

 

กำลังปรับปรุงระบบ