บริษัท จีพีเอ็ม พรีซิวั่น แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

2015-11-30 09:00 - 09:00

รายละเอียดงาน

[namecard] – PET   – 200 pcs  –1 side
Extra : –
File Name : PMP.pdf

อ้างอิง PO 

po2015/001

สถานที่รับงาน

ออฟฟิศ สำนักงานขายชลบุรี