บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด

2015-10-27 13:00 - 13:00

รายละเอียดงาน

[namecard] กระดาษอาร์ต 300gm เคลือบด้าน ( BBC ) 300pcs 2side
Extra : —

File Name : BC OPP SILK.pdf

[namecard] กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน สปอท 1 หน้า 1000pcs 2side
File Name : กัญปอร.pdf

[namecard] กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน สปอท 1 หน้า 1000pcs 2side
File Name : ประจวบ.pdf

[namecard] กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน สปอท 1 หน้า 300pcs 2side
File Name : ลภามาศ.pdf

[namecard] กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน สปอท 1 หน้า 300pcs 2side
File Name : วรภดา.pdf

อ้างอิง PO

PO5802742 ลวท. 3/10/58

สถานที่รับงาน

สำนักงานขาย ชลบุรี